او آسمان را می فهمید...

او آسمان را می فهمید...

صفحه اول کتاب یادت هست؟؟؟
پیرمرد امیدش به ما دبستانی ها بود.
و الان ما بزرگ شده ایم...

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

دست و پای مناط انسانیت نیست، این قشر است، لُب انسان روح انسان است،
نفس ناطقه انسان است. وقتی نفس ناطقه انسان قوی شد باکی از این نیست
که جسمش علیل باشد، انسان به روح انسان است.

حضرت خورشید (ره)


دبستانی دیروز
۱۲ آذر ۹۲ ، ۰۱:۱۴ ۴امید امام



دبستانی دیروز
۰۲ آذر ۹۲ ، ۰۸:۰۸ ۱۹امید امام